راهنما
  • • دستور مورد نظر خود را در یک پیام کوتاه به شماره مشخص شده ارسال کنید.
  • • دستورات به حروف کوچک یا بزرگ حساس نمی باشد.
  • • کلیه دستورات از چپ به راست می باشد.
ایرانسل
عملیات شکل دستور مثال ارسال به
خرید آهنگ کدآهنگ 100100 7575
حذف آهنگ خریداری شده کدآهنگ+فاصله+HZ HZ 100100 7575
انصراف از خدمات آهنگ پیشواز ENS ENS 7575
فعالسازی (در صورت غیرفعال بودن) FA FA 7575
مشاهده جدیدترین آهنگ ‌ها J J 7575
مشاهده آلبوم A A 7575
مشاهده 10 آهنگ برتر TOP TOP 7575
تغییر آهنگ کدآهنگ جدید+فاصله+کدآهنگ فعلی+TV TV100100 200200 7575
راهنمایی R R 7575
تنظیم آهنگ برای تماس گیرنده خاص شماره تماس گیرنده+فاصله+کدآهنگ+TZ TZ100100 9893******* 7575
حذف تمامی تنظیمات یک تماس گیرنده خاص شماره تماس گیرنده+فاصله+HB HB 9893******* 7575
حذف تمامی تنظیمات یک تماس گیرنده خاص کدآهنگ+فاصله+شماره تماس گیرنده+فاصله+HB HB 9893******* 100100 7575
حذف تمامی تنظیمات مربوط به یک آهنگ خاص کدآهنگ+فاصله+HT HT 100100 7575
مشاهده آهنگ‌های پیشنهادی PI PI 7575
مشاهده فهرست پخش پیش‌فرض L L 7575
فقط خریداری، بدون تنظیم برای فهرست پخش پیش فرض کد آهنگ+فاصله+FKH FKH 100100 7575
اضافه کردن آهنگ از آلبوم به فهرست پیش‌فرض کد آهنگ+P P100100 7575
همراه اول
عملیات شکل دستور مثال ارسال به
خرید آهنگ کدآهنگ 100100 8989
تغییر آهنگ کدآهنگ جدید 200200 8989
غیرفعالسازی 5 5 8989
رایتل
عملیات شکل دستور مثال ارسال به
خرید آهنگ کد راینواز+فاصله+ON ON 100100 2030
حذف آهنگ خریداری شده کد راینواز+فاصله+HZ HZ 100100 2030
هدیه آهنگ شماره دریافت کننده هدیه+فاصله+کد راینواز+فاصله+HE He 100100 9892******* 2030
مشاهده آهنگ‌های پیشنهادی PI PI 2030
راهنمایی R R 2030
فعال‌سازی سرویس راینواز ON+فاصله+RBT ON RBT 2020
غیر فعال کردن سرویس راینواز OFF+فاصله+RBT OFF RBT 2020
مشاهده وضعیت سرویس View+فاصله+RBT View RBT 2020
راهنمایی Help+فاصله+RBT Help RBT 2020